Κενό

0,00 €

Καταστατικό καταναλωτικού – παραγωγικού συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης

                                  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄                                             

 

Άρθρο 1

Ίδρυση - Διάρκεια

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την 16/7  του έτους 2015, οι στο τέλος του παρόντος υπογράφοντες ιδρύουμε Αστικό Καταναλωτικό Συνεταιρισμό που διέπεται από τις διατάξεις της συνεταιριστικής νομοθεσίας (Ν. 1667/1986 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και τους ορισμούς του καταστατικού αυτού.

Ο συνιστώμενος με το παρόν Αστικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του. Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.

 

Άρθρο 2

Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος – Σφραγίδα

Η επωνυμία του Συνεταιρισμού είναι «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ TO ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

Στις συναλλαγές του ο Συνεταιρισμός θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο «το Κουκούλι». Ο Συνεταιρισμός θα φέρει σφραγίδα στην οποία θα αναγράφεται: «Κα.Πα.Συν. το Κουκούλι, Θεσσαλονίκη 2015».

 

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα του Συνεταιρισμού είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο οποίος αποτελεί  το κέντρο των δραστηριοτήτων του  και όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή του. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού ορίζεται η ακριβής διεύθυνση ( Υψηλάντους 28, ισόγειο κατάστημα κατά οδό και τκ 54280 ) αριθμό των γραφείων του Συνεταιρισμού.

Με απόφαση της γενικής του συνέλευσης ο Συνεταιρισμός μπορεί για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του να ιδρύει και να διατηρεί υποκατάστημα ή κατάστημα πώλησης, εργαστήρια παραγωγής και μεταποίησης και καλλιέργειες οπουδήποτε.

 

Άρθρο 4

Αρχές - Σκοπός

Ο Συνεταιρισμός διέπεται από τις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές όπως αυτές είναι αναγνωρισμένες από το διεθνές και εθνικό δίκαιο:

1η) Την εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή των μελών του συνεταιρισμού.

2η) Τη δημοκρατική διοίκηση εκ μέρους των μελών του συνεταιρισμού.

3η) Την οικονομική συμμετοχή των μελών του συνεταιρισμού.

4η) Την αυτονομία και ανεξαρτησία του συνεταιρισμού.

5η)Την εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση των μελών του συνεταιρισμού.

6η) Την συνεργασία μεταξύ των κοινού σκοπού συνεταιρισμών.

7η) Το ενδιαφέρον του συνεταιρισμού για την κοινότητα.

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η άσκηση δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα καταναλωτικού, αγροτικού, μεταποιητικού, μεταφορικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού χαρακτήρα με βάση τις αρχές της απομεγένθυσης, και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Ειδικότερα:

 α) Ο συνεταιρισμός να συμβάλει  έτσι ώστε οι καταναλωτές να έχουν άμεση γνώση της ποιότητας των προϊόντων που καταναλώνουν, να ασκούν έλεγχο στον τρόπο καλλιέργειας και παραγωγής και να έχουν άμεση επαφή με τους παραγωγούς αναπτύσσοντας αμοιβαίες σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης. 

β) Οι παραγωγοί που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό να έχουν το δικό τους πρατήριο και να διαθέτουν τα προϊόντα που παράγουν στους καταναλωτές χωρίς να είναι εξαρτημένοι από τους μεσάζοντες της αγοράς. Να εφαρμόσουν στην πράξη την λογική «από το χωράφι/εργαστήριο στο τραπέζι». Να αποκτήσουν τις δικές τους υποδομές στην πόλη που θα στηρίζουν την οικολογική καλλιέργεια. Να έχουν καλύτερες για τους ίδιους τιμές πώλησης και ταυτόχρονα να εξασφαλίζουν καλύτερες για τους καταναλωτές τιμές αγοράς των προϊόντων τους. Να έχουν τον πλήρη έλεγχο της εργασίας τους όχι μόνο στο πως παράγουν τα προϊόντα τους αλλά και στο πως αυτά διατίθενται και φτάνουν στους καταναλωτές.

γ) Ο συνεταιρισμός να συμβάλει στην διάδοση και έμπρακτη στήριξη της οικολογικής καλλιέργειας και ανάπτυξη της καταναλωτικής συνείδησης. Να πετύχει την αλληλοβοήθεια και την στήριξη νέων παραγωγών οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να στραφούν προς την κατεύθυνση της οικολογικής καλλιέργειας.  Να διαδώσει και να ενημερώσει την αγροτική και καταναλωτική κοινωνία την αξία της ιδέας της απομεγένθυνσης της παραγωγής από τις μεγάλες μονοκαλλιέργειες και την συμβατική παραγωγή. Να επιμορφώσει το κοινό για την βλαπτικότητα της χρήσης χημικών φαρμάκων και λιπασμάτων στην φύση και τον άνθρωπο και να ενθαρρύνει τους γεωργούς προς την αντίληψη πολυκαλλιέργειας, με οικολογικούς και φυσικούς τρόπους. Να συμβάλει στην δημιουργία παραγωγικών μονάδων και καλλιεργειών είτε ως αποκλειστικός ιδιοκτήτης είτε δια μέσου της συνεργασίας με παραγωγούς και καταναλωτές.

 

Άρθρο 5

Μέσα επίτευξης του σκοπού

Για την επίτευξη του σκοπού του ο Συνεταιρισμός μπορεί:

α)  Να προμηθεύεται και διαθέτει προς πώληση κάθε είδους προϊόντα και αγαθά οικολογικής – βιολογικής παραγωγής και καλλιέργειας.

β)  Να παρέχει υπηρεσίες στα μέλη του και προς τρίτους.

γ) Να εκτελεί για λογαριασμό τρίτων, ιδιαίτερα αντίστοιχων κοινωνικών οργανώσεων, κάθε είδους έργο (προμηθευτικό, μεταφορικό κλπ.).

δ) Με απόφαση της γενικής του συνέλευσης να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή καταστήματα πώλησης, παραγωγικές ή μεταποιητικές μονάδες και αγροτικές καλλιέργειες ή εκτροφές οπουδήποτε.

ε) Να  λειτουργεί πρατήριο τροφίμων και προϊόντων, χώρο εστίασης και αναψυχής με προϊόντα των παραγωγών του συνεταιρισμού.

ζ) Να διοργανώνει εκδηλώσεις και ομιλίες.

στ) Να συμμετέχει σε ένωση συνεταιρισμών του νομού και σε αντίστοιχη ομοσπονδία συνεταιρισμών για το συντονισμό και την προώθηση των δραστηριοτήτων του και σε Συνομοσπονδία των Συνεταιρισμών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 ν.1667/1986.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Άρθρο 6

Μέλη του Συνεταιρισμού

Η συμμετοχή στο Συνεταιρισμό είναι ανοιχτή χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων κλπ. Η είσοδος νέου μέλους γίνεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καταβολή της καθορισμένης μερίδας και εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Το μέλος χάνει την ιδιότητά του μετά από οικειοθελή αποχώρηση, αποβολή του από το Συνεταιρισμό ή θάνατο.

Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία υποστηρίζουν τους σκοπούς του Συνεταιρισμού καθώς και οι εργαζόμενοι σ’ αυτόν.

Μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που είναι ενήλικες ,δεν τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και είναι διαχειριστές της περιουσίας τους.

 

Άρθρο 7

Εγγραφή μέλους

1.Για την εγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό, μετά τη σύστασή του, απαιτείται υποβολή από τον ενδιαφερόμενο γραπτής αίτησης προς την Τακτική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), και καταβολή της συνεταιριστικής μερίδας.

2 .Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ). Η ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού αποκτάται από τον χρόνο λήψης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή της αίτησης. Ειδικά για τη συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ανάδειξη τους σε όργανα διοίκησης ή ελέγχου του Συνεταιρισμού, απαιτείται να έχει προηγηθεί η έγκριση της εγγραφής των νέων μελών από τη Γενική Συνέλευση.

3. Στην περίπτωση μη αποδοχής από την Τακτική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου αίτησης εγγραφής μέλους, αποφασίζει επί του θέματος της εγγραφής ή μη η Γενική Συνέλευση. Η σχετική απόφασή της κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των εργασιών της. Κατά της απόφασης αυτής, επιτρέπεται προσφυγή στο Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Συνεταιρισμός, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της.

4. Ο Συνεταιρισμός διακινεί προϊόντα μόνο από παραγωγούς ή ομάδες, συνεταιρισμούς παραγωγών και συνεταιριστικές κοινωνικές επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ). Η Τακτική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου εγγράφει παραγωγούς στο συνεταιρισμό και αποδέχεται την διακίνηση των προϊόντων τους με βάση τα κριτήρια α) της βιολογικής πιστοποίησης, β) της οικολογικής και της φυσικής καλλιέργειας και γ)Τα κριτήρια εισαγωγής προϊόντων  για τα προϊόντα όπως περιγράφεται στο παράρτημα «Κριτήρια εισαγωγής προϊόντων» του κανονισμού λειτουργίας. Την οριστική αποδοχή των μελών και των παραγωγών του πρατηρίου την επικυρώνει η Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 8

Αποχώρηση και Διαγραφή μέλους

1.       Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από τον Συνεταιρισμό εφόσον υποβάλουν γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της οικονομικής χρήσης, ήτοι έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

2.       Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της κάθε εγγραφής νέου μέλους στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνέλευση. Σε περίπτωση μη αποδοχής μέλους στο συνεταιρισμό επιστρέφονται άμεσα τα 300 ευρώ της συνεταιριστικής μερίδας. Μέλος του Συνεταιρισμού διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση που συστηματικά παραβαίνει τις υποχρεώσεις του και με τη συμπεριφορά του βλάπτονται τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Η Τακτική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κάνει προς την Γενική Συνέλευση εισήγηση διαγραφής μέλους του συνεταιρισμού και να εξηγήσει τους λόγους της. Δεν μπορεί όμως να διαγράψει άμεσα χωρίς την τελική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Πιο ειδικά διαγράφονται εκείνοι οι παραγωγοί που απειλούν με τη δραστηριότητά τους τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον ή παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα και προσβάλλουν την προσωπικότητα των εργαζομένων. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη παραγωγοί ή συσσωματώσεις παραγωγών οι οποίοι αποδεδειγμένα παραβιάζουν τις αρχές του συνεταιρισμού έτσι όπως αυτές καταγράφονται στο άρθρο 7 παρ.2. Δεν γίνονται δεκτά ως μέλη και εφόσον έχουν εγγραφεί διαγράφονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι θεμελιώδεις στόχοι και δράση αντιβαίνουν στους σκοπούς ή στις κατευθυντήριες γραμμές του Συνεταιρισμού. Διαγράφονται επίσης μέλη που δημόσια εκμεταλλεύονται αθέμιτα την ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού για κομματικό, οικονομικό ή άλλο ιδιοτελές όφελος. Για να απορρίψει η γενική συνέλευση αίτηση του νέου μέλους ή να διαγράψει παλιό με βάση τα παραπάνω απαιτείται γενική συνέλευση με απαρτία 50% των μελών του συνεταιρισμού και με πλειοψηφία άνω του 50%.

3.       Η συνεταιριστική μερίδα μπορεί να μεταβιβαστεί με απλή απόφαση του Δ.Σ. προς άλλο μέλος μιας οικογένειας.

4.       Σε περίπτωση θανάτου μέλους του συνεταιρισμού, η συνεταιριστική μερίδα κληρονομείται στους νόμιμους κληρονόμους του θανόντος.

Μεταβίβαση της μερίδας προς τρίτο γίνεται πάντα με τη διαδικασία της εισδοχής νέων μελών.

Στα αποχωρούντα κατά τα ανωτέρω μέλη αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που εισέφεραν το αργότερο τρεις (3) μήνες από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση.

 

Άρθρο 9

Δικαιώματα μελών

1.       Το κάθε μέλος του Συνεταιρισμού έχει δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου ανεξάρτητα από τις συνεταιριστικές μερίδες που κατέχει και να εκλέγει και εκλέγεται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.

2.       Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να λαμβάνει με δικές του δαπάνες αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ισολογισμού και του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

Η συμμετοχή των μελών στα όργανα του Συνεταιρισμού και στις Επιτροπές που συστήνουν η Γ.Σ. των μελών ή το Δ.Σ. είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται για το έργο της αποζημίωση.

 

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις και Ευθύνες μελών

1.       Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α.      Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του.

β.     Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και των άλλων οργάνων του Συνεταιρισμού και να προστατεύουν τα συμφέροντά του.

2.       Τα μέλη ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού προς τρίτους εις ολόκληρο και μέχρι το ποσό της συνεταιριστικής τους μερίδας.Η ευθύνη του συνεταίρου υφίσταται   και για τα χρέη που είχαν δημιουργηθεί πριν  γίνει μέλος  και δεν περιλαμβάνει τα χρέη  που δημιουργήθηκαν μετά την έξοδό του.Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά  την παρέλευση ενός έτους  από την έξοδο του συνεταίρου  ή από την περάτωση της πτώχευσης η της εκκαθάρισης.

3.       Ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. των μελών με πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων, εφόσον συγκροτείται απαρτία, είναι δυνατό να προβλέπεται ειδική εισφορά των μελών για την αγορά περιουσιακών στοιχείων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Άρθρο 11

Κεφάλαιο του Συνεταιρισμού

Το κεφάλαιο του Συνεταιρισμού σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται σε επόμενα άρθρα αποτελείται από :

α.      Τις συνεταιριστικές μερίδες

β.      Το τακτικό αποθεματικό

γ.      Το έκτακτο αποθεματικό

δ.         Κάθε έσοδο που αποκτάται με νόμιμο τρόπο

 

 

Άρθρο 12

Πόροι του Συνεταιρισμού

Οι πόροι του Συνεταιρισμού προέρχονται από :

α.      Επιχορηγήσεις από Κρατικούς Φορείς και Οργανισμούς ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή Διεθνείς Οργανισμούς, εφόσον δεν περιορίζουν την αυτόνομη λειτουργία του και την επίτευξη των σκοπών του.

β.      Κληροδοτήματα, δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων, εφόσον δεν περιορίζουν την αυτόνομη λειτουργία του και την επίτευξη των σκοπών του.

γ.      Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση περιουσιακών του στοιχείων.

 

Άρθρο 13

Συνεταιριστική Μερίδα

1.       Κάθε μέλος εγγράφεται με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα το ύψος της οποίας ορίζεται σε τριακόσια ευρώ (300€). Το κάθε μέλος μπορεί να  αποκτά έως πέντε προαιρετικές μερίδες πέραν της μίας  υποχρεωτικής.

2.       Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη του συνεταιρισμού.

3.       Η μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας γίνεται μόνο σε συνεταίρο. Η μεταβίβαση της συνεταιριστικής μερίδας σε τρίτο γίνεται με τους όρους του άρθρου 8. Όλες οι μερίδες του Συνεταιρισμού καταχωρούνται στο οικείο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας του Συνεταιρισμού.

4.       Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών προς τρίτους, η συνεταιριστική μερίδα και τυχόν προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους στο Συνεταιρισμό για πώληση, διάθεση, μεταποίηση και επεξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του Συνεταιρισμού ως τρίτου, χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του.

 

Άρθρο 14

Τακτικό Αποθεματικό

1.       Για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παρακρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20 ή 5%) των καθαρών κερδών κάθε χρήσης μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού.

2.       Η παρακράτηση για τακτικό αποθεματικό δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος αυτού έχει εξισωθεί με την συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων.

3.       Επιπλέον της παραπάνω παρακράτησης στο τακτικό αποθεματικό περιέρχεται και κάθε άλλο έσοδο για το οποίο δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη.

 

Άρθρο 15

Έκτακτο Αποθεματικό

Το έκτακτο αποθεματικό είναι το κεφάλαιο που δημιουργείται με σκοπό να καταστήσει τον Συνεταιρισμό οικονομικά ανεξάρτητο και για το σχηματισμό του παρακρατείται τα δυο δέκατα (2/10 ή 20%) των καθαρών κερδών της χρήσης, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και χρησιμοποιείται κατά βάση για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και εργασιών του Συνεταιρισμού, ή προστίθενται τυχόν επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις που εισφέρονται για το σκοπό αυτό κατά το άρθρο 12 του καταστατικού αυτού.

 

Άρθρο 16

Χρήση - Ισολογισμός

1.       Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και αρχίζει την 1-1 και λήγει την 31-12 κάθε έτους. 

2.       Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Προϋπολογισμό και τους υποβάλλει στο Εποπτικό Συμβούλιο ( τακτική συνέλευση ) για έλεγχο τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

3.       Το Εποπτικό Συμβούλιο ( τακτική συνέλευση ) μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή των παραπάνω στοιχείων συντάσσει αναλυτική έκθεση ελέγχου.

4.       Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τον ελεγχθέντα από το Εποπτικό Συμβούλιο ( τακτική συνέλευση ), Ισολογισμό, Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προϋπολογισμό για έγκριση στην Γενική Συνέλευση, υποχρεούμενο να έχει στη διάθεση των μελών αντίγραφά τους, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησής της.

 

Άρθρο 17

Διαχείριση κερδών

1.       Μετά την αφαίρεση των αποθεματικών, και εφόσον τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις του Άρθρου 14 και 15 και συνεχίσει να υπάρχει πλεόνασμα αυτό διατίθεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για τους σκοπούς του συνεταιρισμού .

2.       Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζημία, αυτή καλύπτεται είτε από το έκτακτο Αποθεματικό και αν αυτό δεν επαρκεί από το Τακτικό Αποθεματικό είτε με επιβάρυνση των μελών κατ’ αναλογία από τις συνεταιριστικές τους μερίδες

 

Άρθρο 18

Βιβλία του Συνεταιρισμού

Ο συνεταιρισμός τηρεί τα ακόλουθα βιβλία:

Α) Βιβλίο ταμείου νόμιμα θεωρημένου από την αρμόδια αρχή.

Β) Ημερολόγιο, βιβλίο απογραφής κινητής και ακίνητης περιουσίας και βιβλίο αλληλογραφίας ( πρωτόκολλο ).

Γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ.

Δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου ( τακτική συνέλευση ).

Ε) Βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων.

ΣΤ) Βιβλίο μητρώου μελών του συνεταιρισμού στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά, η ημερομηνία εγγραφής, τα στοιχεία ταυτότητας των μελών και η ημερομηνία αποχώρησης ή διαγραφής των μελών.

Ζ) Βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον ΚΦΣ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Η Δομή και η Λειτουργία του Συνεταιρισμού εφαρμόζουν την αρχή «ένα πρόσωπο-μια ψήφος». Η διοίκηση και ο έλεγχος του Συνεταιρισμού είναι υπόθεση των μελών του και βασίζεται στις αρχές της άμεσης δημοκρατίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) αποτελούν την Τακτική Συνέλευση, συνεδριάζουν 2 φορές το μήνα, εκλέγονται και ανακαλούνται από τη Γενική Συνέλευση. Την πορεία του τριετούς και του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου, που υποβάλλει το Δ.Σ. και εγκρίνει η ετήσια τακτική Γ.Σ., παρακολουθεί αδιάλειπτα το Ε.Σ.

 

Άρθρο 19

Η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού και αποφασίζει για όλα τα θέματα που τον αφορούν και ακολουθεί όλους τους κανονισμούς του άρθρου 5 του ν. 1667/1986.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε έξη (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση, το Εποπτικό Συμβούλιο ή τα 2/10 των μελών.

Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα που θα συζητηθούν και ισχύουν όλα. 

Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστο μέλη του Συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρχει απαρτία  η γενική συνέλευση  συνέρχεται ύστερα από 7 ημέρες,  χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και συνεδριάζει για τα θέματα της αρχικής διάταξης εφόσον παρίσταται το 1/5 των μελών  και αν δεν υπάρξει πάλι απαρτία τότε η συνεδρίαση γίνεται μετά από 7 ημέρες  χωρίς πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και συνεδριάζει ανεξάρτητα των παρόντων μελών αρκεί να μην είναι κατώτερος των επτά (7).

Η γενική συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Αν παρίστανται τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των μελών, η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των παρισταμένων μελών.

            Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης υπάγονται ιδίως:  

α)     Η τροποποίηση του καταστατικού.

β)     Η συγχώνευση, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού.

γ)     Η έγκριση των ειδικών κανονισμών εργασίας και προσωπικού.

δ)     Η απόφαση για συμμετοχή σε Ένωση Συνεταιρισμών και η αποχώρηση από αυτήν.

ε)      Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς του, ιδίως της από κοινού παροχής αγαθών και υπηρεσιών με άλλους κοινωνικούς συνεταιρισμούς.

στ)   Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.

ζ)      Η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου καθώς και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού σε δευτεροβάθμιους Κ.Σ. του αυτού σκοπού.

η)     Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών που ψήφισαν.

Απόφαση της γενικής συνέλευσης αντίθετη στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη. Την ακυρότητα κηρύσσει το δικαστήριο, αν εγείρει σχετική αγωγή ένα μέλος που δε συμφώνησε ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσει ένας μήνας από τότε που πάρθηκε η απόφαση. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων.

 

Άρθρο 20

Αποφάσεις Αυξημένης Πλειοψηφίας

Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της μερίδας ή της ευθύνης των μελών, τον αποκλεισμό του μέλους, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση ή τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών και την ανάκληση και αντικατάσταση μελών του διοικητικού ή του Εποπτικού συμβουλίου και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού στα όργανα συμμετοχής του. Η Γ. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ' αυτήν τα δύο τρίτα των μελών. Στα θέματα του άρθρου αυτού απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέμπτων των μελών που συγκροτούν την απαρτία της γενικής συνέλευσης.

 

Άρθρο 21

Εφορευτική Επιτροπή

Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του Συνεταιρισμού διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη.

 

Άρθρο 22

Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εκλογή των μελών του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, αποκλειομένων των συνδυασμών, και υποψηφιότητες οι οποίες αναγράφονται με αλφαβητική σειρά. Τα μέλη μπορούν να ψηφίζουν υποψηφίους μέχρι τρείς (3) του αριθμού των εκλεγομένων, με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα κάθε υποψήφιου.

Ψηφοδέλτια, που δεν έχουν σταυρό προτίμησης είναι λευκά. Ψηφοδέλτια που έχουν σταυρούς περισσότερους από τρείς (3) είναι άκυρα. Η σειρά των εκλεγομένων συμβούλων προκύπτει από τον αριθμό των σταυρών που έλαβαν, αρχίζοντας από τον πρώτο σε σταυρούς. Οι μη εκλεγέντες είναι  επιλαχόντες.

 

Άρθρο 23

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εφτά (7) μέλη.

Με πρόσκληση του/της συμβούλου που πλειοψήφησε το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται και εκλέγει με Ψηφοφορία τον/την πρόεδρο, τον/την αντιπρόεδρο,

τον/την γραμματέα, τον/την ταμία και τα άλλα μέλη του, που έχουν την ευθύνη για καθήκοντα που προβλέπει o Κανονισμός Λειτουργίας του Συνεταιρισμού. Το διοικητικό συμβούλιο μέσα σ ι ένα μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώριση στο προβλεπόμενο από το σχετικό νόμο Μητρώο.

Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δύο χρόνια και η άσκηση του έργου τους είναι τιμητική και όχι αμειβόμενη.

Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε Τακτική συνεδρίαση τουλάχιστο μία φορά το μήνα και σε έκτακτη όταν το συγκαλέσει o πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστο μέλη.

Το διοικητικό συμβούλιο υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την ημέρα εκλογής του, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και έγκριση Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Συνεταιρισμού ο οποίος συμπεριλαμβάνει το παράρτημα «Οδηγού ήπιας καλλιέργειας» για τα κριτήρια των παραγωγών όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 παρ 4.

 

Άρθρο 24

Καθήκοντα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

            Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό

1.       Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α)  Φροντίζει για την καλή λειτουργία των Υπηρεσιών του Συνεταιρισμού.

β) Προωθεί ή πραγματοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και φροντίζει για την εκτέλεση των εργασιών του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και ευθύνεται για την ακριβή τήρησή τους.

γ)  Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Επιβλέπει την ταμειακή και λογιστική υπηρεσία.

ε) Επιβλέπει μαζί με τον Ταμία και ελέγχει με μονογραφή τη σύνταξη των μηνιαίων καταστάσεων του Ταμείου, οι οποίες υποβάλλονται και στο Εποπτικό Συμβούλιο, καθώς και του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του έτους και την υποβολή τους στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και φροντίζει για την αποστολή των προσκλήσεων για τις Γενικές Συνελεύσεις .

ζ) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

η) Εκθέτει την κατάσταση του Συνεταιρισμού και τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου στις Γενικές Συνελεύσεις.

θ) Δίνει προς την Εποπτεύουσα Αρχή, το Εποπτικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές όλες τις πληροφορίες, που ζητούνται απ’ αυτούς. 

Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Συνεταιρισμού.

2.       Ο Γραμματέας  ενδεικτικά: 

α). Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο.

β). Συντάσσει την αλληλογραφία και όλα τα έγγραφα του Συνεταιρισμού, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών.

γ) Έχει την Διεύθυνση των Γραφείων του Συνεταιρισμού και του Αρχείου.

δ) Προΐσταται του βοηθητικού προσωπικού του Συνεταιρισμού και ρυθμίζει τις εργασίες του.

Σε περίπτωση απουσίας του Γραμματέα,  αυτός αναπληρώνεται από Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

3.     Ο Ταμίας εκτελεί την ταμειακή εργασία σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα:

α)Φροντίζει για την είσπραξη των διαφόρων οφειλών των μελών του Συνεταιρισμού προς αυτόν και κάθε οφειλής γενικά προς τον Συνεταιρισμό, καθώς και των διαφόρων οφειλών προς το Συνεταιρισμό

β) Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή, σύμφωνα με ένταλμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

γ)  Εκτελεί κάθε σχετική προς την Υπηρεσία του απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου,  τα χρηματόγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα.

ε) Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου και καταρτίζει με τον Λογιστή ή τον Γραμματέα τον ετήσιο Ισολογισμό.

στ) Δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ζ) Καταθέτει σε λογαριασμό καταθέσεων του Συνεταιρισμού στο Υποκατάστημα Τράπεζας με την οποία συναλλάσσεται ο Συνεταιρισμός, κάθε ποσό που υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες του Συνεταιρισμού, σε μετρητά ποσό έως 1.000 χίλια ευρώ,  το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι το διπλάσιο,

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορισμένα από τα καθήκοντα του Ταμία μπορούν να ανατεθούν σε υπάλληλο του Συνεταιρισμού.

 

Άρθρο 25

Το Εποπτικό Συμβούλιο

Το εποπτικό συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται με όμοιο τρόπο όπως και το Δ.Σ. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο διοικητικό και στο εποπτικό συμβούλιο. Τα μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού.

Το εποπτικό συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του διοικητικού συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

Το εποπτικό συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, υποδεικνύει στο διοικητικό συμβούλιο την επανόρθωση τους και συγκαλεί τη γενική συνέλευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.

 

 

Άρθρο 26

Συμμετοχή σε Δευτεροβάθμιες Ενώσεις

Ο Συνεταιρισμός αντιπροσωπεύει μια συνολική προσέγγιση στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών και των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Γι’ αυτό προβλέπει  και ένα επιπλέον επίπεδο τους “δευτεροβάθμιους συνεταιρισμούς” που ασχολούνται με την έρευνα, την καινοτομία, τη χρηματοδότηση, την τεχνική υποστήριξη, την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, τις καταναλωτικές ανάγκες κλπ., οι οποίοι μπορούν να αναπαράγουν την κουλτούρα του συνεργατισμού-συνεταιρισμού στις βασικές δραστηριότητες της καθημερινότητας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να συμμετέχει σε Ένωση Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού.

 

‘Άρθρο 27

Διάλυση - Εκκαθάριση

1.       Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:

α) Αν αποφασίσει η γενική συνέλευση.

β) Αν κηρυχτεί σε πτώχευση.

γ)  Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των 65

Η διάλυση καταχωρίζεται στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

2.       Τη διάλυση του Συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν ο Συνεταιρισμός κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία του εμπορικού νόμου. Την εκκαθάριση διενεργεί το εποπτικό συμβούλιο. Ο Συνεταιρισμός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη διάλυσή του, εφ' όσον διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του Συνεταιρισμού. Το υπόλοιπο διανέμεται στα μέλη ανάλογα με τις μερίδες τους.

3.       Αν ο Συνεταιρισμός διαλυθεί λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω της πτώχευσής του, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό,  είναι δυνατή η αναβίωση του με απόφαση της γενικής συνέλευσης που καταχωρίζεται στο μητρώο του ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισμού λόγω μειώσεως των μελών του ,αυτός αναβιώνει αν μέσα σε 3 μήνες  συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μελών και ακολουθήσει ,μέσα σε ένα μήνα απόφαση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται εκτάκτως.

4.       Ο Συνεταιρισμός μπορεί να συγχωνευτεί με άλλο ή άλλους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος Συνεταιρισμός θα έχει το χαρακτήρα και τους σκοπούς του Συνεταιρισμού. Για τη συγχώνευση απαιτείται απόφαση των γενικών συνελεύσεων και καταχώρηση του νέου καταστατικού, το οποίο δεν μπορεί να αναιρεί τις βασικές διατάξεις του παρόντος, στο μητρώο συνεταιρισμών του ειρηνοδικείου εκείνου, στην περιφέρεια του οποίου θα έχει την έδρα του ο μετά τη συγχώνευση κοινωνικός συνεταιρισμός. Από την καταχώριση αυτή ο νέος κοινωνικός συνεταιρισμός υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνεταιρισμών που συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται απ' αυτόν χωρίς διακοπή.

 

Άρθρο 28

Έκτακτη Εισφορά

1.       Αν ο Συνεταιρισμός αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή αν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των μελών, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη γενική συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη. Στη γενική συνέλευση υποβάλλεται ισολογισμός και έκθεση του διοικητικού συμβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση του Συνεταιρισμού και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά.

2.       Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μέλη αν το αποφασίσει η γενική συνέλευση με αυξημένη πλειοψηφία του συνόλου των μελών σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού. Πίνακας για τις έκτακτες εισφορές που επιβλήθηκαν και τις τυχόν καθυστερούμενες τακτικές εισφορές υποβάλλεται αμέσως από το διοικητικό συμβούλιο στο ειρηνοδικείο και κηρύσσεται απ' αυτό εκτελεστός.

3.       Ο Συνεταιρισμός κηρύσσεται σε πτώχευση στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου:

α)Με αίτηση οποιουδήποτε δανειστή, αν το διοικητικό συμβούλιο δε συγκαλεί τη γενική συνέλευση για την επιβολή έκτακτης εισφοράς.

β)Με αίτηση του Συνεταιρισμού ή οποιουδήποτε δανειστή, αν η επιβολή έκτακτης εισφοράς αποτύχει. Αρμόδιο για την πτώχευση δικαστήριο είναι το ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης. Καθήκοντα εισηγητή δικαστή εκτελεί ο ειρηνοδίκης. Σύνδικος διορίζεται αυτός που υποδεικνύει η πλειοψηφία των πιστωτών, εκτός αν σπουδαίος λόγος δεν το επιτρέπει.

 

Άρθρο 29

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Με το καταστατικό αυτό ορίζεται προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, με σκοπό αφενός να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες ίδρυσης του συνεταιρισμού και αφετέρου να φροντίσει για τη διενέργεια των πρώτων εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του, αποτελούμενη από τους :

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.

6.

7.      

     

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 30 άρθρα, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και έγινε ανεπιφύλακτα αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους, υπεγράφη από αυτούς, προκειμένου να κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ και να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου, στα σχετικά βιβλία του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

                                                ΟΙ  ΙΔΡΥΤΕΣ